Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 1. Organizatorem warsztatów jest firma Anna Drabek BIZNESCOACH PL ul. Świdnicka 43/12 Wrocław 50-028 NIP: 692-22-55-355 strona internetowa: www.jestesok.pl 
 2. Prowadzącym warsztaty i sesje indywidualne jest Anna Drabek

I.  Definicje 

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: 

 1. Klient – Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca jednostką prawną. Osoba która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych. Która zakupiła usługi w sklepie www.jestesok.pl 
 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 1. Sklep internetowy, sklep – należy przez to rozumieć zorganizowany system zawierania umów na odległość stanowiący sklep internetowy prowadzony i utrzymywany przez Sprzedawcę pod adresem  https://jestesok.pl , który umożliwia klientom zakup usług, czy innych produktów oferowanych przez właściciela sklepu 
 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 1. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia i sesje coachingowe.
 1. Regulamin –  Niniejszy regulamin oraz załączniki do niego, zwane dalej Regulaminem, określa ogólne zasady zapisów, organizacji i przeprowadzania szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń online prezentowanymi na stronie internetowej na witrynie www.jestesok.pl
 1. Towar – sesje coachingowe, sesje medytacji lub produkty fizyczne prezentowane w ramach sklepu. 
 1. Umowa Sprzedaży – 
 1. Właściciel sklepu – Anna Drabek BIZNESCOACH PL ul. Świdnicka 43/12 Wrocław 50-028 NIP: 692-22-55-355 strona internetowa: www.jestesok.pl 
 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)
 1. Zamówienie – pojęcie to odnosi się do wyrażenia woli Klienta, mającej na celu zawarcie Umowy Sprzedaży, kierowanej do Sprzedawcy poprzez Sklep Internetowy.
 1. Potwierdzenie zamówienia – to informacja o przyjęciu zamówienia, którą Sprzedawca wysyła Klientowi za pomocą wiadomości e-mail lub automatycznego systemu Sklepu Internetowego.
 1. Polityce prywatności –  Należy tłumaczyć jako dokument pod adresem : https://www.jestesok.pl/polityka-prywatnosci/ Stanowiący zbiór informacji, zasad i warunków dotyczących funkcjonowania strony internetowej i sklepu internetowego. 
 1. Warunkach sprzedaży – odnoszą się do dodatkowych warunków i zastrzeżeń ustalonych przez Sprzedawcę i umieszczonych w opisie Produktu publikowanym w Sklepie Internetowym. Stanowią one integralną część Umowy Sprzedaży.
 1. Zamówieniu – Należy przez to rozumieć deklarację woli Klienta, skierowaną do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mającą na celu zawarcie Umowy Sprzedaży
 1. RODO – Oznacza to zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zasadę ochrony danych osobowych stosowaną w Unii Europejskiej.
 1. KC lub kodeks cywilny – Należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) – podstawowy akt prawny regulujący zasady prawa cywilnego w Polsce.

II. Sprzedawca 

 1. Sklep internetowy prowadzi właściciel sklepu. 
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.jestesok.pl
 3. Informacje dotyczące produktów lub usług dostępne na stronach internetowych Sklepu, takie jak opisy, parametry techniczne i ceny, nie mają charakteru oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, ale stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami artykułu 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Korzystanie ze Sklepu wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego postanowienia. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wszystkie jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

III. Klient

 1. Regulamin może, jeśli zostało to wyraźnie określone, zawierać różne postanowienia dotyczące praw i obowiązków Klientów, w zależności od tego, czy są oni Konsumentami czy Przedsiębiorcami.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta Konsumenta będą również stosowane do osoby fizycznej, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile z treści umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego. To oznacza, że nie wynika to z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, jak to określono w przepisach dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Zapisy Kodeksu cywilnego, na które Regulamin się powołuje, mogą różnie uregulować uprawnienia oraz zobowiązania Klienta będącego Konsumentem i Klienta Przedsiębiorcy. 
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów korzystających z usług Sklepu Internetowego.

IV. Techniczne warunki korzystania z serwisu 

 1. Posiadanie urządzenia umożliwiającego łączenie się z Internetem i wyposażonego w działający system operacyjny, np. Linux lub Windows.
 2. Zainstalowanie na tym urządzeniu najnowszej dostępnej wersji przeglądarki internetowej, która umożliwia przeglądanie zasobów sieci, takiej jak: Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies.
 3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. (adres e-mail) 
 4. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania, aby Sklep Internetowy działał nieprzerwanie, z wyjątkiem sytuacji siły wyższej oraz działań osób trzecich.
 5. Kolory prezentowane na zdjęciach i wizualizacjach Produktów w Sklepie odpowiadają rzeczywistym kolorom Produktów. Jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędne odczytywanie lub zniekształcenie kolorów przez urządzenia końcowe Klientów.

V. Komunikacja Klient – Właściciel sklepu 

1. W dni robocze w godzinach 8 – 18 klient może porozumieć się z właścicielem sklepu za pomocą aplikacji i środków komunikacyjnych na odległość takich jak: 

 1. Aplikacja WhatsApp: +48 600 270 449 
 2. Adres e-mail: [email protected] 
 3. Numer telefonu: +48 600 270 449  

2. Właściciel sklepu dołoży wszelkich starań, aby klient mógł skontaktować się z nim jak najszybciej i najefektywniej poprzez podane w regulaminie środki komunikacyjne 

3. Strona internetowa może korzystać z innych środków komunikacyjnych na odległość

4. Klientowi zaleca się korzystanie z WhatsApp jako preferowanej formy komunikacji. Numer do kontaktu: +48 600 270 449  

VI. Składanie i realizacja zamówień 

 1. Aby złożyć zamówienie na Towar lub Usługę za pośrednictwem Sklepu, należy odwiedzić stronę internetową https://jestesok.pl. Następnie należy wybrać interesujący Towar lub Usługę i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na kolejnych stronach Sklepu.
 2. Wykupiona sesja coachingowa jest ważna 365 dni od momentu zakupu lub do momentu wykorzystania.  
 1. Klient może zamówić Produkty dostępne w Sklepie Internetowym za pomocą formularza „Kup Teraz”. Aby złożyć Zamówienie, Klient powinien:

1. Wybrać interesujący Produkt lub określić jego cechy i parametry, a

następnie dodać go do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”.

2. Po zakończeniu wyboru Produktów przejść do Koszyka, klikając przycisk

„Koszyk”.

3. Skorzystać z przycisku „Kup Teraz”.

4. Wybrać adres dostawy.

5. Wybrać preferowany sposób dostawy.

6. Wybrać formę płatności.

 1. Składając Zamówienie, Klient:

– Akceptuje Regulamin oraz Warunki Sprzedaży.

– Potwierdza, że jego Zamówienie jest kompletny i ostateczny.

– Potwierdza, że składając Zamówienie, zobowiązuje się do zapłaty Ceny.

– Wskazuje adres e-mail, który posłuży do korespondencji.

– Podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego.

 1. Dodatkowo, Klient może:

– Skorzystać z posiadanych Kodów Promocyjnych.

– Dodać dodatkowe uwagi lub wskazówki dla Sprzedawcy w formularzu zamówienia.

 1. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza „Kup Teraz” stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów określonych przez Klienta w Zamówieniu.
 1. Najpóźniej w momencie składania zamówienia przez Klienta Konsumenta, Sprzedawca musi uzyskać wyraźną zgodę Klienta Konsumenta na każdą dodatkową płatność przekraczającą uzgodnioną cenę z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży. W przypadku używania domyślnych opcji, które Klient Konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności przekraczającej uzgodnioną cenę, przyjmuje się, że Klient Konsument ma prawo do zwrotu środków, które uiścił na rzecz Sprzedawcy jako wspomniana dodatkowa płatność.
 1. Jeśli Klient nie poda niezbędnych danych do wystawienia faktury, Sprzedawca wystawi inny dokument księgowy odpowiedni dla Zamówienia.

VII. Rezygnacje 

 1. Klient ma możliwość odwołania sesji, jednak nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem. Rezygnacja z uczestnictwa w sesji może nastąpić poprzez skontaktowanie się z właścicielem sklepu poprzez WhatsApp: +48 600-270-449 Bądź na podany numer napisanie wiadomości: Witam [imię i nazwisko klienta] rezygnuje z sesji [dokładna data kiedy sesja miała się odbyć] 
 2. Jeśli Klient nie anuluje rezerwacji za pomocą systemu rezerwacyjnego, opłata za sesję nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu opłaty, kwota zostanie pomniejszona o 10% ze względu na koszty księgowania i prowizji bankowej.
 3. Zwrot opłaty będzie dokonany na konto podane przez Klienta w mailu wysłanym na adres [email protected] 
 4. Prowadzący sesję (właściciel sklepu)  w wyjątkowych sytuacjach ma prawo do odwołania lub zmiany terminu sesji po uprzednim poinformowaniu klienta.

VIII. Warunki sprzedaży 

 1. Każdy produkt jest objęty warunkami sprzedaży, które mogą dotyczyć różnych aspektów, takich jak:
 • Cena.
 • Parametry produktu.
 • Promocje i obniżki cenowe dotyczące produktu.
 • Warunki dostawy produktu.
 • Czas dostawy produktu.
 • Czas realizacji lub spersonalizowania produktu.
 1. Warunki sprzedaży mogą nakładać na klienta obowiązek współpracy z sprzedawcą, za który klient zobowiązuje się działać w sposób szybki i staranny.
 2. Jeśli klient opóźnia się w wykonywaniu swoich obowiązków zgodnie z warunkami sprzedaży, termin wykonania zobowiązania przez sprzedawcę nie jest przedłużany o czas opóźnienia klienta.
 3. Warunki sprzedaży obowiązują od dnia ich publikacji w sklepie internetowym, a wszelkie zmiany stają się ważne od daty ich opublikowania. Umowy sprzedaży zawarte przed zmianą warunków są regulowane przez warunki obowiązujące w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

IX. Sklep internetowy 

 1. Korzystanie z Sklepu Internetowego przez Klienta obejmuje każde zapoznanie się z publikowanymi przez Sprzedawcę treściami. 
 2. Dla zachowania właściwej interakcji, korzystanie z Sklepu Internetowego powinno spełniać następujące warunki:
 • Zgodność z obowiązującym prawem.
 • Zgodność z zasadami dobrych obyczajów.
 • Zgodność z postanowieniami Regulaminu. 
 • Niepowodowanie zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
 • Niezakłócanie korzystania z platformy innym Klientom ani Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca może organizować konkursy lub promocję w ramach Sklepu Internetowego
 2. Promocje w Sklepie Internetowym nie mogą być łączone, chyba że regulamin lub oferta prezentowana na stronie Sklepu stanowią inaczej.


X. Cena 

 1. Ceny Produktów prezentowane przez Sprzedawcę poprzez Sklep Internetowy:

– Są płatne z góry.

– Posiadają charakter ustalony z góry.

– Są wyrażone w złotych polskich (PLN).

– Obejmują odpowiedni podatek VAT, o ile Produkt nie korzysta z 0% stawki VAT (zwolnienie przedmiotowe).

– Zawierają wszelkie inne opłaty i publiczno-prawne należności, które mogą być doliczone do Ceny, chyba że Produkt jest dostarczany poza terytorium Polski.

– Nie są dostosowywane indywidualnie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

– Nie obejmują kosztów dostawy Produktu, chyba że Warunki Sprzedaży stanowią inaczej.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny, stosowania obniżek cenowych lub innych promocji cenowych na Produkty w dowolnym momencie. 
 2. Po zawarciu Umowy Sprzedaży wszelkie kolejne modyfikacje Ceny Produktu dokonane przez Sprzedawcę nie wpływają na cenę, którą Klient miał zapłacić.
 3. Po obniżeniu Ceny umieszcza również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w Sklepie Internetowym w ciągu ostatnich trzydziestu (30) dni przed wprowadzeniem obniżki.
 4.  Jeśli Produkt był oferowany w Sklepie Internetowym przez okres krótszy niż trzydzieści (30) dni, Sprzedawca wskazuje również najniższą cenę tego Produktu, która obowiązywała od daty rozpoczęcia oferty w Sklepie do daty wprowadzenia obniżki Ceny.

XI. Formy płatności 

 1. Przelew Bankowy: Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówione Produkty poprzez przelew na konto bankowe Sprzedawcy. Dane niezbędne do wykonania przelewu zostaną udostępnione Klientowi w trakcie procesu składania Zamówienia.
 1. Płatność Przez Platformy Płatnicze: Sprzedawca umożliwia również płatność za zamówione Produkty za pośrednictwem różnych platform płatniczych, takich jak PayPal, Przelewy24, Blik, Revolut itp. Klient będzie miał możliwość wyboru preferowanej platformy płatniczej podczas procesu składania Zamówienia.
 2. Płatność Gotówką przy Odbiorze: W przypadku opcji sesji w gabinecie, Klient ma możliwość dokonania płatności gotówką przy odbiorze zamówionych Produktów.
 3. Inne Formy Płatności: Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych form płatności, które mogą być udostępnione Klientowi w określonych sytuacjach lub w zależności od specyfiki zamówienia. Dodatkowe informacje na temat dostępnych form płatności mogą być udostępnione na stronie Sklepu Internetowego lub podczas procesu składania Zamówienia.
 4. Dokumenty Płatności: W przypadku zakończenia procesu płatności i podania stosownych danych, Klient otrzyma stosowne potwierdzenie lub fakturę za dokonaną transakcję, które będą wysłane na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

XII. Faktury

 1. Osoba zainteresowana otrzymaniem faktury za udział w szkoleniu lub sesji indywidualnej powinna podać dane firmowe, włączając w to numer identyfikacji podatkowej (NIP), podczas dokonywania rezerwacji lub najpóźniej w dniu wydarzenia przesłać e-maila zawierającego te dane, w tym NIP, datę wydarzenia oraz kwotę, na adres [email protected]. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku przesłania danych do faktury w wyznaczonym terminie, wpłacona suma zostanie uznana za zapłaconą bez możliwości wystawienia faktury.

XIII. Postanowienia końcowe 

 1.  Zdjęcia oraz wszelkie inne materiały (takie jak teksty, nagrania, grafiki, logotypy), zamieszczone na stronie Sklepu, są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte za jego zgodą przez właścicieli tych materiałów. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).
 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego na udział w warsztacie lub zapisanie się na sesję indywidualną oznacza automatyczne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem warsztatów i sesji indywidualnych, Polityką prywatności, Notą prawną oraz szczegółową ofertą dotyczącą konkretnego warsztatu lub sesji indywidualnej, dostępnymi na stronie internetowej www.jestesok.pl
 3. Wszelkie ewentualne zmiany będą systematycznie udostępniane na stronie internetowej www.jestesok.pl . Aktualizacje nie będą miały zastosowania do wcześniej przeprowadzonych warsztatów i sesji. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek lub dodatkowych zapisów w regulaminie, które zostaną transparentnie udostępnione dla uczestników na witrynie internetowej i sklepu internetowego www.jestesok.pl 
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego